ចិននឹងជួយប៉ាគីស្ថានបើសិនឥណ្ឌានៅតែសាកល្បងមីស៊ីល ICBM នៅជិតប្រទេសចិន

19 Views
January 6, 2017


បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសាកល្បងមីស៊ីលថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះ ប្រទេសចិនបានព្រមានទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាថាប្រសិនណាជា នៅតែបន្តសាកល្បងមីស៊ីលថ្មីរបស់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនប្រទេសចិនទៀតគឺប្រទេសចិននឹងជួយទៅកាន់ប្រទេសប៉ាកីស្ថានដែលជាប្រទេសកំពុងតែមានជម្លោះជាមួយឥណ្ឌា។

​ ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមានទៅកាន់បរទេសឥណ្ឌាដូចនេះ បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានធ្វើការអះអាងថា ការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺបានល្មើសនឹងចំនួនដែលអង្គការសហប្រជាចាតិបានកំណត់ឲ្យ ហើយប្រទេសចិនក៏បានសម្តែងការមិនពេញចិត្តចំពោះប្រទេសលោកខាងលិចដែលមិនបានអើពើរចំពោះភាពល្មើសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យបានដូចជាការអើរពើរនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀត៕


Facebook Comment

Show Buttons
Hide Buttons