របកគំហើញថ្មីពាក់ព័ន្ធការភ្ញាស់ស៊ុតដាយណួស័រ

47 Views
January 12, 2017


តាមរយៈការរកឃើញ និង សិក្សាលើ ហ្វស៊ីអំប្រ៊ីយ៉ុងដាយណូស័របានអោយដឹងថា ទោះបីជា ដាយណូស័រមួយចំនួនជាអំបូរបក្សីក៏ដោយ អំប្រ៊ីយ៉ុងរបស់ដាយណូស័រវិវត្តដោយប្រើប្រាស់ រយៈពេលវែងជាងសត្វដទៃដល់ទៅ២ដង។

នេះមានន័យថា ស៊ុតដាយណូស័រមួយត្រូវការពេល ៦ ខែដើម្បីភ្ញាស់បាន។ ដាយណូស័រតូច Protoceratops មានទំហំប៉ុនចៀម ត្រូវការ ពេលដល់ទៅ ៨៣ ថ្ងៃដើម្បីភ្ញាស់ស៊ុត សម្រាប់ដាយណូស័រទំហំមធ្យម ដូចជា Hypacrosaurus ត្រូវការពេលជាង ១៧១ ថ្ងៃដើម្បីភ្ញាស់ស៊ុត។

មានដាយណូស័រជាច្រើនទៀតដែលមានទំហំធំជាង Hypacrosaurus គេអាចសន្មតថា ដាយណូស័រចំណាយពេល១ឆ្នាំ ដើម្បីភ្ញាស់ និងចិញ្ចឹមកូន។ អំប្រ៊ីយ៉ុងស៊ុត វិវត្តយឺត អាចមានន័យថា ដាយណូស័រក៏ចំណាយពេលយូរដែរ ក្នុងការវិវត្តរាងកាយ។ កំនើនដាយណូស័រយឺតនេះ អាចជាកត្តាមួយដែលធ្វើអោយពូជដាយណូស័រដាច់ពូជកាលពី ៦៥ លានឆ្នាំមុន។


Facebook Comment

Show Buttons
Hide Buttons