ខណ្ឌ​សែន​សុខ

សំរាម​នៅ​តំបន់​មួយចំនួនក្នុង​ខណ្ឌ​សែន​សុខ រប៉ាត់រប៉ាយ និង​កន្លែង​ខ្លះ គរ​នៅ​ចិញ្ចើមផ្លូវ និង​ក្លិនស្អុយ
By: neang kannitha | On: January 11th, 2017

មិន ថា ផ្លូវ តូច ឬ ផ្លូវធំ ទេ រយៈពេល ចុងក្រោយ នេះ សង្កេតឃើញ សំរាម នៅ តំបន់ មួយចំនួន រប៉ាត់រប៉ាយ និង កន្លែង ខ្លះ គរ […]

Show Buttons
Hide Buttons