លើកតំកើងស្រ្តី

ជំហានបន្ទាប់ក្នុងការលើកតំកើងស្រ្តី៖ ទស្សនាវត្តីអាមេរិកបោះផ្សាយមិនកាត់តរូបភាព​
By: neang kannitha | On: January 11th, 2017

ទស្សនាវត្តី Glamour ជាទស្សនាវត្តីម៉ូតសម្រាប់ស្រ្តីមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងមិនកាត់តរូបភាពណាមួយឡើយនៅ ក្នុងទស្សនាវត្តីសម្រាប់ខែកុម្ភៈ ២០១៧។ ការសម្រេចចិត្តធ្វើការបោះផ្សាយ មិនមានការកាត់តរូបភាពនេះ គឺដើម្បីបង្ហាញពី ការលើកតំកើងស្រ្តី និងផ្សព្វផ្សាយអោយស្រ្តីស្រលាញ់រាងកាយរបស់ខ្លួនឯង។     អ្នកស្រី Cynthia Leive ជាប្រធាននិពន្ធប្រចាំនៅ Glamour សហរដ្ឋអាមេរិក បានលើកឡើងថា […]

Show Buttons
Hide Buttons