កំពង់ស្ពឺ

វត្តស្ថិតនៅទីខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជា មានឈ្មោះអ្វី?
By: Mekong Journal | On: February 5th, 2018

(កំពង់ស្ពឺ)៖ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើ​នតែងបានដឹងឮហើយថា ភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជា គឺភ្នំ​ឱរ៉ាល់ ដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ ១,៨១៣ម៉ែត្រ ….