ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា៖ សាំងធម្មតាលក់មិនឲ្យលើសពី៣,៨៥០រៀល និងម៉ាស៊ូត៣,៦០០រៀលក្នុង១លីត្រ
By: Mekong Journal | On: March 24th, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈ នៅតាមស្ថានីយទាំងអស់ ដែលត ………….

តម្លៃប្រេងឥន្ទនៈតាមស្ថានីយទាំងអស់ចុះ៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ​
By: Mekong Journal | On: March 14th, 2018

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹងថា ប្រេងឥន្ទនៈ នៅតាមស្ថានីយទាំងអស់បានចុះតម្លៃ៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ដែលតម្លៃ​នេះ នឹងចាប់អនុវត្តន៍ចំនួន១០ថ្ងៃក្នុង​ខែមីនា ……..

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា៖ សាំងធម្មតាលក់មិនឲ្យលើសពី៣,៨៥០រៀល និងម៉ាស៊ូត៣,៦០០រៀលក្នុង១លីត្រ
By: Mekong Journal | On: February 22nd, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ស្ដីពីការកំណត់ ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈ នៅតាមស្ថានីយទាំងអស់ ដែលតម្លៃ …..

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវលក់រាយ តាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ ២១ ខែធ្នូ គឺសាំងធម្មតា៣៨៥០រៀល និង ម៉ាស៊ូត ៣៥៥០រៀល
By: Mekong Journal | On: December 16th, 2017

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវលក់រាយនៅតាមស្ថានីយនានា ដោយបានកំណត់តម្លៃមិនឲ្យលើសពី …

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយ តាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ មិនឲ្យលើសពី៖ សាំងធម្មតា៣,៩០០រៀល និងម៉ាស៊ូត៣,៦០០រៀល ក្នុង១លីត្រ
By: Mekong Journal | On: December 4th, 2017

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញផ្សាយតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាម បណ្តាស្ថានីយប្រេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ មានដូ …