ក្រសួង​វប្បធម៌

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងវប្បធម៌៖ ភាពយន្ដជាវប្បធម៌សំខាន់សម្រាប់ជាតិ មិនមែនគ្រាន់តែជាទំនិញសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ​ទេ !
By: Mekong Journal | On: December 7th, 2017

លោក សោម សុគន្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានលើកឡើងថា ភាពយន្ដជាវប្បធម៌មួយ​យ៉ាង​សំខាន់សម្រាប់ជាតិ និងបានបង្កប់លក្ខណៈសម្គាល់៣យ៉ាង សម្គា …