ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ! រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចលើកលែងអាករបន្ថែមលើមុខទំនិញអាហារមូលដ្ឋានចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់រយៈពេល២ឆ្នាំ
By: Mekong Journal | On: April 12th, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឲ្យដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រចលើកលែងអាករបន្ថែមលើមុខទំនិញ​លើអាហារមូលដ្ឋានចាំ​បាច់ប្រចាំថ្ងៃ រួមមាន ត្រី សាច់ និងគ្រឿងទេសមួយចំនួន សម្រាប់រយៈពេល២ឆ្នាំ គឺនៅឆ្នាំ ………

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញប្រកាសកែសម្រួលវិធាន និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធប៉ាតង់ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
By: Mekong Journal | On: March 1st, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាស សម្រេចកែសម្រួលវិធាន និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធប៉ាតង់ លើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ ………..