ក្រុមហ៊ុន Apple

ក្រុមហ៊ុន Apple បានចេញមុខសូមទោសចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេស
By: Mekong Journal | On: December 2nd, 2017

កាលពីពេលកន្លងទៅនេះ​ Apple បានដាក់ឲ្យមានការ update កម្មវិធី​ MacOS  ​តួយ៉ាងវាក៏បានស្ដែងចេញពីបញ្ហាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៃ software ចុងក្រោយបង្អស់នេះផងដែរ​ …