គ្រឿងសម្អាង

ឃើញទិដ្ឋភាពនេះហើយ ស្បថលែងហ៊ានទិញគ្រឿងសម្អាងថោកៗតែម្ដង!
By: neang kannitha | On: April 10th, 2018

លោកអ្នកច្បាស់ជាបានលឺព័ត៌មានជារឿយៗពីការគំទេចគ្រឿងសម្អាងក្លែងក្លាយជាច្រើនតោន រៀងរាល់ឆ្នាំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប៉ុន្ដែ ដោយសារតែទំនោរអតិថិជន និង កត្តាជីវភាពជះឥទ្ធិពល នៅតែមានមិត្តៗនារីខ្លះ នៅ ………….