ត្រី​ក្រឹម

ខ្លាំងបាត់ ត្រីក្រឹមនេះអាចធ្វើឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណភ្លឺវិញបាន
By: Mekong Journal | On: February 2nd, 2018

នៅពេលនេះមនុស្សដែលមានចក្ខុខ្សោយ មើលរបស់អ្វីមិនសូវច្បាស់គឺអាចមាន សង្ឃឹម ទទួលបាន ភ្នែកដែលអាចមើលអ្វីគ្រប់យ៉ាងច្បាស់ឡើងវិញហើយ …