ទីក្រុង Bogota

ក្រោយចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូលំប៊ី អតីតមេដឹកនាំឧទ្ទាមម្នាក់ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនព្រោះតែគ្រឿងញៀន
By: neang kannitha | On: April 10th, 2018

អតីតមេដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងក្រុមឧទ្ទាម Farc ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមសំណើរ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Bogota ដោយសារតែគេបានរកឃើញ ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំ……………