បុរសពិការ

រំជួលចិត្តណាស់! បុរសពិការ មានភ័ព្វជួបស្នេហាពិត តាមអនឡាញ!
By: Mekong Journal | On: February 16th, 2018

បុរសពិិការជនជាតិចិនម្នាក់នេះ បានជួបជាមួយនឹងនារីម្នាក់តាមរយៈការឡាយ អនឡាញ ហើយនាងក៏យល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងលោក ដោយមិ ….