បុរី​កីឡា​

ពលរដ្ឋបុរីកីឡាបញ្ជាក់ជំហរនៅប្រឈមការបណ្តេញចេញនៅថ្ងៃទី៥ខែមករា
By: Mekong Journal | On: January 4th, 2018

ពលរដ្ឋសហគមន៍បុរីកីឡា នៅថ្ងៃពុធនេះ  ប្រកាសជំហរមិនចាកចេញ ខណៈសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់ថ្ងៃឱសានវាទជាលើកទី២ ត្រឹមថ្ងៃទី៥ខែមករា តម្រូវឲ្យពលរដ្ឋនៅទី​ …