ប្រទេសថៃ

ថៃជាប់លេខ ១ កម្ពុជាជាប់លេខ ៧ ក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានអ្នកជាប់ពន្ធធនាគារច្រើនជាងគេ
By: Mekong Journal | On: January 11th, 2018

ប្រទេសថៃបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកជាប់ពន្ធធនាគារច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពោលគឺមានរហូតទៅដល់ ៣១១០៣៦ នេះ បើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានដកស្រង់ ចេញពីវិទ្យាស្ថាន នៃការស្រាវជ្រាវបទឧក្រិដ្ឋនៃចក្រភពអង់គ្លេស។