ប្រទេសស៊ីរី

កូរ៉េខាងជើងបានផ្តល់ឧបករណ៍ផលិតអាវុធគីមីដល់ស៊ីរី
By: Mekong Journal | On: February 28th, 2018

ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និង សហរដ្ឋអាមេរិក​បានបង្ហាញរបាយការណ៍ថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារផលិតអាវុធគីមីទៅឲ្យប្រទេស ……