ពាណិជ្ជកម្ម

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងវៀតណាម​កើនឡើង​២៥ភាគរយ
By: Mekong Journal | On: January 11th, 2018

វៀ​តណាម អះអាងថា  ក្នុងឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅនេះ ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជា និង វៀតណាម​បានកើនឡើង​ជិត​៤ពាន់លានដុល្លា​ …