ព្រះចៅស៊ុលតង់ Hassanal Bolkiah

កប់ណាស់! ឃ្លាំងរថយន្ដរាប់ពាន់គ្រឿងរបស់ស្តេចព្រុយនេ ឃើញហើយញាក់សាច់ សឹងគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាក…
By: Mekong Journal | On: May 11th, 2018

ស្តេចព្រុយនេ ព្រះចៅស៊ុលតង់ Hassanal Bolkiah មិនត្រឹមតែជាព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចនោះទេ ព្រះអង្គគឺជាក្សត្រដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៦ ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ………..