យន្តហោះ MH370

ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយគ្រោងនឹងបន្តរុករកយន្តហោះ MH370
By: Mekong Journal | On: January 4th, 2018

ក្រុមហ៊ុនឯកជន US firm Ocean បានបង្ហើបថាខ្លួនគ្រោងនឹងបន្តកុងត្រាថ្មីក្នុងការរុករកយន្តហោះ MH370 ដែលបានបាត់ដានសូន្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2014 មក​ …