រថភ្លើងជប៉ុន

រថភ្លើងជប៉ុនចេញមុនម៉ោងត្រឹមតែ២០វិនាទី ក្រុមហ៊ុនចេញមុខសុំទោសជាផ្លូវការ
By: Mekong Journal | On: November 17th, 2017

នៅលើលោកយើងនេះ ប្រហែលមានតែប្រទេសជប៉ុនទេ ដែលគិតថា ការយឺតយ៉ាវ២០វិនាទី គឺជារឿងធំដុំ មិនធម្មតា ចាំបាច់ត្រូវតែពោលពាក្យសុំទោស …