សិទ្ធិមនុស្ស

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បង្ហាញជ័យលាភី ផលិតវិដេអូក្របខណ្ខអាស៊ាន
By: Mekong Journal | On: November 29th, 2017

ប្រធានគណៈកម្មធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា លោក កែវ រ៉េមី បានកំពុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី ប្រកាសជយលាភី ផលិតវិដេអូ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងក្របខណ្ខអាស៊ាន នៅព្រឹក …