សុខភាពល្អ

ទង្វើប្រចាំថ្ងៃដែលអាចធ្វើឲ្យយើងអាយុខ្លីបន្ដិចម្ដងៗ
By: Mekong Journal | On: November 18th, 2017

នរណាៗក៏ប្រាថ្នាចង់បានសុខភាពល្អ និង អាយុយឺនយូរដែរ ប៉ុន្ដែ ជួនកាល ហានិភ័យទៅលើសុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់យើង អាចមានគ្រប់ពេលវេលា។ ខាងក្រោមនេះ ជាទង្វើខ្លះៗដែលយើងបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើង…