សំរាម

ប៉ូលីសចរាចរណ៍ប្រមូលសំរាមដាក់ធុងនៅក្នុងតំបន់អង្គរកំពុងតែទទួលបាន ការគាំទ្រពីមហាជន
By: Mekong Journal | On: March 30th, 2018

រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ម្នាក់ប្រមូលសំរាមយកទៅចោលនៅក្នុងធុងក្នុងតំបន់ទេសចេណ៍ប្រាសាទអង្គរវត្តកំពុងតែទទួលបានការាំគទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជន និងត្រូវបានចែកចាយបន្តយ៉ាងល្បីនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមផងដែរ។