អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរកឃើញថាភពព្រះអង្គារនឹងអាចមានជីវិតរស់នៅ ក្នុងពេលឆាប់ៗ
By: Mekong Journal | On: March 1st, 2018

ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ វ៉ាស៊ីនតោនបានបង្ហើបថា សភាវៈមានជីវិតទាំងអស់នៅក្នុងភពផែនដីប្រហែលជាអាចនឹងទៅរស់នៅក្នុងភព ព្រះអង្គារបាន ……………..

មានសង្ឃឹមហើយ! វ៉ាក់សាំងមហារីកថ្មីបានធ្វើតេស្តលើសត្វកណ្ដុរ លទ្ធផលចុងក្រោយ…
By: Mekong Journal | On: February 3rd, 2018

យោងតាមការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយនេះ បានបង្ហាញដំណឹងល្អសម្រាប់ពិភពលោក ក្រោយពីអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានសាកល្បងវ៉ាក់សាំងថ្មីទៅលើសត្វកណ្តុរ …