ឥណ្ឌា

ស្ងាត់ៗ ឥណ្ឌាកំពុងសង់រូបសំណាកខ្ពស់ជាងគេក្នុងលោក! ដឹងថារូបអ្នកណាទេ?
By: Mekong Journal | On: March 27th, 2018

អគារខ្ពស់ៗជាងគេបង្អស់នៅតាមប្រទេសនានា ជុំវិញពិភពលោក ត្រូវបានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានលឺបានឃើញហើយ។ ដោយឡែក ចំពោះរូបសំណាកដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់មហិមា ………….