​វិស័យ​កាត់ដេរ

រដ្ឋាភិបាលរំឭកឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពធានារ៉ាប់រងសុខភាពកម្មករ
By: Mekong Journal | On: November 17th, 2017

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល បាន​រំឭកក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យ​បង្កើនការយកចិត្តទុក្ខដាក់ថែទាំសុខមាលភាព​កម្ម​ករ​ក្នុ​​​ងវិ​ស័យ​កាត់​ដេ​រ និងឲ្យពង្រឹងប្រ​សិទ្ធភាពសេវាធានារ៉ាប់រងបេឡាជាតិរបបសន្តិ​សុខ​ស​ង្គ …