សុខភាព

នរណាៗក៏ប្រាថ្នាចង់បានសុខភាពល្អ និង អាយុយឺនយូរដែរ ប៉ុន្ដែ ជួនកាល ហានិភ័យទៅលើសុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់យើង អាចមានគ្រប់ពេលវេលា។ ខាងក្រោមនេះ ជាទង្វើខ្លះៗដែលយើងបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើង…