រូបភាពទាំង 20 សន្លឹកបង្ហាញថាធម្មជាតិពិតជាមិនអាសូរចិត្តមនុស្សឡើយ

541 Views
December 9, 2017

មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សានូវធម្មជាតិ ដោយបានអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗពីគ្នាទៅតាមតំបន់និមួយៗ។

យ៉ាងណាមិញទោះបីជាមនុស្សមួយចំនួនខំថែរក្សាធម្មជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះការតបស្នងរបស់ធម្មជាតិហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សពេញចិត្តនោះទេ។

រូបភាព 20 សន្លឹកខាងក្រោមគឺជាអ្វីដែលធម្មជាតិមិនបានអាសូរទៅដល់ចិត្តមនុស្សបន្តិចសោះ៖

ប្រភព៖ brightside

Facebook Comment

Related Articles