ខ្លាំងបាត់ ទាហានកូរ៉េខាងជើងដែលភៀសខ្លួនមកខាងត្បូងមានសារធាតុខ្ពស់

1273 Views
December 27, 2017

បន្ទាប់ពីមានទាហានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងភៀសខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួចមក នៅក្នុងឆ្នាំនេះ របាយការណ៍បង្ហាញថាទាហានភៀសខ្លួនទាំងនោះមានចំនួនសរុបចំនួន 4 នាក់។

 

 

 

 

 

 

 

យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីការទទួល និងព្យាបាលជម្ងឺទាហានកូរ៉េខាងជើងភៀសខ្លួនទាំងនោះ មន្រ្តីប្រទេសជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរកឃើញថាទាហានកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ក្នុងចំណោមទាហានទាំង 4 នាក់គឺមានប្រព័ន្ធ សរីរាង្គប្រឆាំងនឹងមេរោគយ៉ាងខ្ពស់។

 

 

 

 

 

 

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាម្នាក់ណាឡើយក្នុងចំណោមពួកគេទាំង 4 នាក់។

 

 

 

 

 

គួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ 2017 នេះមានទាហានកូរ៉េខាងជើងចំនួន 4 នាក់ហើយដែលភៀសខ្លួនមកកាន់ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ហើយកាន់តែពិសេសនោះគឺកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏មានការបាញ់ប្រហារទាហានដែល ភៀសខ្លួន ចូលកូរ៉េខាងត្បូង ពីសំណាក់ទាហានកូរ៉េខាងជើងគ្នាឯងផងដែរ៕

Facebook Comment

Related Articles