​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ

មិនចាំយូរ ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចលុបឈ្មោះបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញពីបញ្ជីរគណបក្សនយោបាយ
By: neang kannitha | On: November 17th, 2017

នៅក្នុងថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិការឆ្នាំ 2017 ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញប្រកាសស្តីពីការលុបឈ្មោះគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ។