«វេទិកាអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកនាំពាក្យ» ជំនួបប្រចាំឆ្នាំលើកដំបូង

797 Views
January 12, 2018

(ភ្នំពេញ)៖នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨នេះ សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានរៀបចំ «វេទិកាអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកនាំពាក្យ»

 

 

 

 

គោលបំណងនៃវេទិការគឺផ្តោតទៅលើបបច្ចុបន្បភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យ, បង្កើនការជឿទុកចិត្តគ្នា, បង្កើនការគោរពគ្នា និងអនុសាសន៍ដោះស្រាយ ហើយចង់ដឹងថា តើអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវការអ្វីខ្លះពីអ្នកនាំពាក្យ? តើអ្នកនាំពាក្យត្រូវការអ្វីខ្លះពីអ្នកសារព័ត៌មាន?។

 

 

 

 

«វេទិកាអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកនាំពាក្យ» ដែលជាជំនួបប្រចាំឆ្នាំលើកដំបូង ទទួលបានកិច្ចសហការនិងឧបត្ថម្ភគាំទ្រពី៖ ក្រសួងបរិស្ថាន, សាលារាជធានីភ្នំពេញ, សាកលវិទ្យាល័យ CUP, អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ និងអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ និងវិទ្យាស្ថាន Mekong Dialogue Institute។

 

 

 

 

Facebook Comment

Related Articles