ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញប្រកាសកែសម្រួលវិធាន និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធប៉ាតង់ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

1645 Views
March 1, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាស សម្រេចកែសម្រួលវិធាន និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធប៉ាតង់ លើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងប្រមូលចំណូលពន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការកែសម្រួលវិធាន និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធប៉ាតង់ សូមជានប្រកាសទាំងស្រុង៖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ freshnews

 

Facebook Comment

Related Articles