តើអ្នកមានផលវិបាកបែបណាខ្លះ ប្រសិនបើអ្នកអង្គុយធ្វើការច្រើនម៉ោងពេកក្នុង មួយថ្ងៃៗ ?

1251 Views
June 7, 2018

ស្ទើរតែគ្រប់មនុស្សតែងតែចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងនៅមុខកុំព្យូទ័រមិនថានៅកន្លែធ្វើការឬនៅផ្ទះក្នុងពេលមើលទូរទស្សន៍ក៏ដោយ។រាងកាយមនុស្សត្រូវការធ្វើចលនាចុះឡើងព្រោះកន្លែងតំណរភ្ជាប់ឆ្អឹងរបស់មនុស្សជាង360​និងសសៃជាង700ត្រូវការធ្វើចលនាជាប្រចាំដើម្បីអោយរាងកាយដំណើរការជាប្រក្រតី។

ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាការអង្គុយត្រង់ខ្នងរយះពេល3ម៉ោងអាចធ្វើអោយប្រព័ន្ធឈាមដើរល្អជាងអ្នកទំលាប់អង្គុយកោងខ្នងរហូតដល់33%។អ្នកដេលអង្គុយច្រើនជាង10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអាចប្រឈមមុខទៅជំងឺដាច់សសៃឈាមឬស្ទះសសៃឈាមព្រោះថាសារធាតុស្ករក្នុងឈាមមិនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗដែលរាងកាយត្រូវការ។សរុបទៅអ្នកអង្គុយធ្វើការច្រើនម៉ោងហើយមិនបានយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីរបៀបអង្គុយអោយបានត្រឹមត្រូវនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការចុកជើង-ហើមជើង-ដាច់សសៃឈាមនិងស្ទះសសៃឈាម-ល-។

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comment

Related Articles