លើកទី1ហើយដែលឃើញគេច្រៀងឆ្លងឆ្លើយតាម Smule ពិរោះអីក៏ពិរោះយ៉ាងនេះ (មានវីដេអូ)

2196 Views
July 20, 2018

លើកទីមួយហើយដែលឃើញគេច្រៀងឆ្លងឆ្លើយតាម Smule ពិរោះអីក៏ពិរោះយ៉ាងនេះ។ (សូមចុចមើលវីដេអូខាងក្រោមបង្អស់)

សូមចុច Share ចែកមិត្តភក្តិមើលផង!

Facebook Comment

Related Articles