រូបភាពចាក់ដោតពីសង្គមបច្ចុប្បន្ន មើលហើយអាចពិចារណាបាន!

1784 Views
November 17, 2017

លោក Gunduz Aghayev បានបញ្ចេញរូបគំនូរមួយចំនួនស្ដីពីបញ្ហាដែលសង្គមសព្វថ្ងៃកំពុងតែប្រឈមមុខ។ រូបភាពទាំងនោះ ភាគច្រើនជាន័យធៀប ប៉ុន្ដែ មានន័យជ្រាលជ្រៅតែម្ដង ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចយកមកគិតវិភាគតាមការគួរ៖

១. ឧស្សាហកម្ម និង អគារខ្ពស់ៗ កើនឥតឈប់ឈរ ទីបំផុត…

២. ជញ្ជាំងដែល Donald Trump ចង់សង់រវាងព្រំដែនអាមេរិក និង ម៉ិចស៊ីកូ

៣. ការស្អប់ខ្ពើមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា

៤. ការទះដៃទាំងមិនស្មោះត្រង់ ចំពោះទាហ៊ានពលិជីវិត

៥​.​ មនុស្សវក់នឹង Facebook

៦. មនុស្សសព្វថ្ងៃ

Facebook Comment

Related Articles