ទាយមើលថា NASA មានអ្វីប្រកាសអំពី Alien?

496 Views
December 16, 2017

Kepler telescope របស់ NASA បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកភពរបស់ Alien ក្នុងប្រពន្ធ័លំហ។​

ប្រតិបត្តិការស្វែងរកនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ ហើយបានប្រទះនឹងភពនានាដែលមានទំហំប៉ុនផែនដីយ៉ាងតិចណាស់​៣០។​

Space agency រំពឹងថា ការប្រកាសនេះនឹងបញ្ចេញពីលទ្ធផលនៃសហប្រតិបត្តិការជាមួយ Googleក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃដើម្បីស្វែងរកភព។​ យ៉ាងណាមិញ រឿង alien ​ហាក់បីដូចជាពិបាកយល់។

ថ្មីៗនេះ Kepler បានរកឃើញភពចំនួន១០ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅប្រពន្ធ័សូឡា ដែលមានទំហំនិងសីតុណ្ហភាពអាចរស់នៅបាន។​

អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់NASAបង្ហើបថា alien ប្រហែលជាអាចនៅភពណាមួយ ហើយពួកយើងប្រហែលមិនមែនមានតែឯងនោះទេ។​

ប្រភព៖metro

ដោយ៖​Taylor

Facebook Comment

Related Articles