អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ពិសេសស្តីពីកំណើនសីតុណ្ហភាព១,៥អង្សាសេនៅប្រទេសកម្ពុជា !!
By: Mekong Journal | On: May 27th, 2019

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៃក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) សហការជាមួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរបកគំហើញថ្មីៗរបស់ខ្លួនតាមរយៈរបាយការណ៍ពិសេសស្តីពីកំណើនសីតុណ្ហភាព១,៥ អង្សាសេ ដើម្បីផ្តល់ជាគោលការណ៍ណែនាំគន្លឹះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់អ្នកជំនាញការ អ្នកវិភាគ និងមន្រ្តីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយនេះ លោកជំទាវ ម៉ុម ថានី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានគូសបញ្ជាក់ថា […]